LESBOS

«Viciousness in the kitchen!
The potatoes hiss.
It is all Hollywood, windowless,
The fluorescent light wincing on and off like a terrible migraine,
Coy paper strips for doors —
Stage curtains, a widow’s frizz.
And I, love, am a pathological liar,
And my child — look at her, face down on the floor,
Little unstrung puppet, kicking to disappear —
Why she is schizophrenic,
Her face is red and white, a panic,
You have stuck her kittens outside your window
In a sort of cement well
Where they crap and puke and cry and she can’t hear.
You say you can’t stand her,
The bastard’s a girl.
You who have blown your tubes like a bad radio
Clear of voices and history, the staticky
Noise of the new.
You say I should drown the kittens. Their smell!
You say I should drown my girl.
She’ll cut her throat at ten if she’s mad at two.
The baby smiles, fat snail,
From the polished lozenges of orange linoleum.
You could eat him. He’s a boy.
You say your husband is just no good to you.
His Jew-Mama guards his sweet sex like a pearl.
You have one baby, I have two.
I should sit on a rock off Cornwall and comb my hair.
I should wear tiger pants, I should have an affair.
We should meet in another life, we should meet in air,
Me and you.

Meanwhile there’s a stink of fat and baby crap.
I’m doped and thick from my last sleeping pill.
The smog of cooking, the smog of hell
Floats our heads, two venomous opposites,
Our bones, our hair.
I call you Orphan, orphan. You are ill.
The sun gives you ulcers, the wind gives you T.B.
Once you were beautiful.
In New York, in Hollywood, the men said: 'Through?
Gee baby, you are rare.'
You acted, acted for the thrill.
The impotent husband slumps out for a coffee.
I try to keep him in,
An old pole for the lightning,
The acid baths, the skyfuls off of you.
He lumps it down the plastic cobbled hill,
Flogged trolley. The sparks are blue.
The blue sparks spill,
Splitting like quartz into a million bits.

O jewel! O valuable!
That night the moon
Dragged its blood bag, sick
Animal
Up over the harbor lights.
And then grew normal,
Hard and apart and white.
The scale-sheen on the sand scared me to death.
We kept picking up handfuls, loving it,
Working it like dough, a mulatto body,
The silk grits.
A dog picked up your doggy husband. He went on.

Now I am silent, hate
Up to my neck,
Thick, thick.
I do not speak.
I am packing the hard potatoes like good clothes,
I am packing the babies,
I am packing the sick cats.
O vase of acid,
It is love you are full of. You know who you hate.
He is hugging his ball and chain down by the gate
That opens to the sea
Where it drives in, white and black,
Then spews it back.
Every day you fill him with soul-stuff, like a pitcher.
You are so exhausted.
Your voice my ear-ring,
Flapping and sucking, blood-loving bat.
That is that. That is that.
You peer from the door,
Sad hag. 'Every woman’s a whore.
I can’t communicate.'

I see your cute decor
Close on you like the fist of a baby
Or an anemone, that sea
Sweetheart, that kleptomaniac.
I am still raw.
I say I may be back.
You know what lies are for.

Even in your Zen heaven we shan’t meet.»


LESBOS

«Depravació a la cuina!
Les patates borbollen.
És tot Hollywood, sense finestres,
el llum fluorescent hi parpelleja com una terrible migranya,
coquetes tires de paper per portes,
teló escènic, rulls de vídua.
I jo, amor, sóc patològicament mentidera,
I la meva filla: mireu-la, bocaterrosa,
petit titella deslligat, forceja per desaparèixer.
Però si és equizofrènica,
la cara vermella i blanca, fa pànic,
has ficat els seus gatets fora la teva finestra,
es una mena de pou de ciment,
on s’embruten, vomiten i ploren, i ella no ho sent.
Dius que no pots suportar-la,
la maleïda és una noia.
Tu que has fet sonar els teus conductes com ràdio espatllada
orfe de veus i d’història, l’estàtic
so d’allò que és nou.
Dius que hauria d’ofegar els gatets. La seva olor!
Dius que hauria d’ofegar la meva filla.
Si és boja a dos anys, a deu es tallarà el coll.
L’infant somriu, gras cargol,
Des de les enllustrades rajoles de linòleum taronja.
Podries menjar-te’l. És un noi.
Dius que el teu marit ja no et serveix.
La mama jueva li guarda el dolç sexe com una perla.
Tu tens un infant, jo en tinc dos.
Hauria d’asseure’m sobre una roca prop de Cornualla i pentinar-me.
Hauria de dur pantalons tigrats, i tenir un amant.
Retrobar-nos en una altra vida, retrobar-nos a l’aire
jo i tu.

Mentre hi ha pudor de greix i d’excrements d’infants.
Estic drogada i espessa per culpa del somnífer.
El fum de la cuina, el fum de l’infern
ens fa surar els caps, dos contraris verinosos,
els ossos, els cabells.
Et dic orfe, orfe. Estàs greu.
El sol et du úlceres, el vent et du tisis.
Un cop fores bella.
A Nova York, a Hollywood, els homes deien: “ja està?
Apa, nena, ets especial.”
I actuaves així, així, per diversió.
El marit impotent s’esmuny cap al cafè.
Tracto de retenir-lo,
un vell màstil pels llampecs,
els banys àcids, les teves falòrnies.
S’esllavissa avall de turó empedrat de plàstic,
tròlei apallissat. Les espurnes son blaves.
Les espurnes blaves vessen,
s’esmicolen com quars en milions de bocins.

Oh joiell! Oh valuós!
Aquella nit la lluna
arrossegà la seva bossa de sang, bèstia
malalta
amunt sobre els llums del port.
I aleshores es féu normal,
dura i llunyana i blanca.
La lluentor d’escata sobre l’arena m’espantà de mort.
N’arreplegàvem grapats, estimant-la,
pastant-la com farina, un cos de mulato,
macolins de seda.
Un gos arreplegà el teu marit fatxenda. Ell va seguir.

Ara callo, fins
al coll d’odi,
espès, espès.
No parlo pas.
Empaqueto les patates dures com roba bona,
empaqueto els infants,
empaqueto els gats malalts.
Oh vas d’àcid,
És d’amor que ets ple. Tu saps qui odies.
Ell abraça la seva bola i cadena prop de la porta
que s’obre al mar
on entra, blanca i negra,
aleshores la gita enrere.
Cada dia l’omples amb coses soul, com un pitxer.
Et sents tan esgotada.
La teva veu la meva arracada,
branda i xucla, ratpenat assedegat de sang.
Ja està. És així.
Sotges des de la porta,
vella bruixa. “Tota dona és una meuca.
No puc comunicar-me.”

Veig el teu bell decorat:
et prem com el puny d’un infant
o una anemone, aquell mar,
amor meu, cleptomaníac.
Encara sóc immadura.
Dic que potser tornaré.
Ja saps per què són les mentides.

Ni en el teu cel zen ens retrobarem.»

(versió Montserrrat Abelló)

Sóc vertical. Obra poètica (1960-1963)

LESBOS

«¡Depravación en la cocina!
Chistan las patatas.
Todo es muy Hollywood, sin ventanas,
con la luz fluorescente pestañeando como una jaqueca terrible,
modosas tiras de papel a guisa de puertas...
Telones de teatro, bucle de viuda.
Y yo, querida, soy una embustera patológica,
Y mi niña – mírala, boca abajo, en el suelo,
como una marioneta sin hilos, pataleando para desaparecer...
Esquizofrénica perdida,
con la carne roja y blanca, un verdadero susto,
tú sacaste sus gatitos por la ventana,
a una especie de pozo de cemento,
donde cagan y vomitan y chillan sin que ella los oiga.
Dices que no la puedes soportar,
la hija de puta es una niña.
Te has fundido las lámparas como una mala radio
limpia de voces y de historia, el estático
ruido de lo nuevo.
Dices que debería ahogar a los gatitos. ¡Cómo apestan!
Dices que debería ahogar a mi niña.
Si a los dos años ya está loca, a los diez se rebanará el cuello.
El niño sonríe, caracol gordo,
desde los pulidos losanges del linóleo color naranja.
Te lo comerías. Es un chico.
Dices que tu marido no te vale para nada.
Su judía mamá le guarda el encantador sexo como una perla.
Tú tienes un niño, yo tengo dos.
Debería sentarme en una roca, frente a la costa de Cornualles, y peinarme el cabello.
Debería llevar pantalones de tigre, debería liarme con alguien.
Deberíamos encontrarnos en otra vida, encontrarnos en el aire, yo y tú.

Mientras tanto, huele a grasa y a cagada de niño.
Estoy amodorrada y torpe por culpa de la última píldora para dormir.
El humazo de la cocina, el humazo del infierno,
inunda nuestras cabezas, dos venenos opuestos,
nuestros huesos, nuestros cabellos.
Te llamo la Huérfana, huérfana. Estás enferma.
Al sol te salen úlceras, y el viento te pone tuberculosa.
Fuiste bella una vez.
En Nueva York, en Hollywood, los hombres decían: “¿Ya has acabado?
Vaya, chica, eres un fenómeno”.
Tú fingías, fingías, por el gusto de hacerlo.
El marido impotente ranquea hacia la calle en busca de un
café. Yo trato de que no se vaya,
vieja estaca que atraiga los rayos,
los baños de ácido, los cielos que se te desploman.
Se lo traga todo mientras desciende por la colina empedrada de plástico,
vapuleando carromato. Las chipas son azules.
Las chipas azules se desparraman,
escindiéndose como el cuarzo en millones de trozos.

¡Oh joya! ¡Oh objeto precioso!
Esta noche, la luna
llevaba a rastras su saco de sangre, enfermo
animal,
por encima de las luces del puerto.
Y luego se normalizó,
dura y distante y blanca.
El escamoso lustre de la arena me daba un miedo mortal.
Nos entretuvimos en cogerla a puñados, amándola,
amasándola, cuerpo de mulato,
sémola de seda.
Un perro recogió a tu perrudo marido. Pasó de largo.

Ahora estoy callada, con el odio
hasta la barbilla,
espeso, espeso.
No hablo.
Estoy empaquetando las duras patatas como si fueran ropa de vestir;
estoy empaquetando los niños,
estoy empaquetando a los gatos enfermos.
Oh recipiente de ácido,
es de amor de lo que estás lleno. Sabes a quién odias.
Él está abrazado a su bola y a su cadena, allá abajo, en el portal
que da al mar
en el punto en que se mete, blanco y negro,
para escupirse luego.
Tú lo rellenas todos los días de material anímico, como un
jarro. Estás tan casada.
Tu voz es un pendiente en mi oreja,
que aletea y que chupa, como un murciélago sanguinario.
Eso es. Ya está bien.
Fisgas desde la puerta,
triste bruja. “Todas las mujeres son unas putas.
No logro comunicar con nadie.”

Veo tu ambiente tan bien compuesto
cerrarse sobre ti como el puño de un niño
o una anémona, esa novia
del mar, esa cleptómana.
Yo todavía estoy cruda.
Digo que quizá vuelva.
Ya sabes para qué sirven las mentiras.

No hemos de encontrarnos ni en tu cielo Zen.»

(versión de Ramón Buenaventura)

Ariel

LESBOS

«¡Crueldad en la cocina!
Las patatas hierven.
Hollywood en estado puro, sin ventanas,
la luz fluorescente crispándose como atacada de una terrible migraña,
el papel barato se despega de las puertas –
las cortinas del escenario, una viuda con el pelo rizado.
Y yo, amor mío, soy una mentirosa patológica,
y mi niña – mírala, boja abajo en el suelo,
pequeña marioneta sin hilos, pataleando para desaparecer-
por qué es esquizofrénica,
su cara blanca y colorada, un horror,
has tirado sus gatitos por la ventana
a un patio de cemento
en el que cagan y vomitan y lloran y ella no puede oírlos.
Dices que no puedes soportarla,
es una bastarda.
Tú que has reventado tus bronquios como una radio averiada
vacía de voces e historia, el estático
ruido de lo nuevo.
Dices que yo debería ahogar a los gatitos. ¡Su olor!
Dices que debería ahogar a mi niña.
Ella le cortará el cuello a las diez si enloquece a las dos.
La niña sonríe, caracol gordo,
desde los encerados rombos de linóleo naranja.
Podrías comértelo. Es un niño.
Dices que tu marido no te trata bien.
Su mamá-judía custodia su dulce sexo como una perla.
Tú tienes un bebé. Yo tengo dos.
Tendría que sentarme a peinar mis cabellos sobre una roca en Cornualles.
Tendría que llevar pantalones de tigre, debería tener una aventura.
Tendríamos que encontrarnos en otra vida,
tendríamos que encontrarnos en el aire,
tú y yo.

Entretanto hay un hedor a gordura y caca de bebé.
Estoy confusa, drogada con mi último somnífero.
El humo de la cocina, el humo del infierno
flota sobre nuestras cabezas, dos enemigos venenosos,
sobre nuestros huesos, sobre nuestro pelo.
Te llamo Huérfana, huérfana. Estás enferma.
El sol te produce úlceras, el viento, tuberculosis.
Llegaste a ser hermosa.
En Nueva York, en Hollywood, los hombres decían: “¿Ya acabaste?
Oye, eres un poco rara.”
Actuabas, actuabas, actuabas para emocionarnos.
El marido impotente sale tambaleándose a por su café.
Trato de impedírselo,
su viejo poste para los rayos,
los baños de ácido, un cielo lejano.
Él con todo hace un montón al bajar la cuesta adoquinada de plástico,
tranvía flagelado. Las chipas son azules.
Saltan las chispas azules,
desintegrándose como el cuarzo en millones de partículas.

¡Oh, joya! ¡Oh, tesoro!
Aquella noche la luna
arrastraba su bolsa de sangre, animal
enfermo
más allá de las luces de puerto.
Y luego volvió a su normalidad,
indiferente y lejana y blanca.
Su reflejo en la arena me aterró.
Seguimos haciendo montones, disfrutando,
modelándola como si fuera masa, un cuerpo de mulata,
arena de seda.
Un perro ayudó a levantarse a tu despreciable marido.
Él siguió su marcha.

Ahora callo, mi cuerpo está
lleno de odio,
profundo, profundo.
No digo nada.
Guardo las patatas viejas como si fueran ropa buena,
guardo los niños,
guardo los gatos enfermos.
Oh, vasija de ácido,
es el amor quien te llena. Sabes a quien odias.
Él se abraza a su bola y a su cadena junto a la puerta
que se abre al mar
a donde lo conduce, blanco y negro,
para luego vomitarlo.
Todos los días lo colmas con asuntos del alma, como si fuese un cántaro.
Estás agotada.
Tu voz mi pendiente,
aleteando y succionando, murciélago sediento de sangre.
Así son las cosas. Así son las cosas.
Observas desde la puerta,
triste hechicera. “Todas las mujeres son unas putas.
No sé como comunicarme.”


Veo tu hermoso decorado
cerrarse sobre ti como el puño de un bebé
o como una anémona, la enamorada
del mar, esa cleptómana.
Todavía soy pura.
Digo que puede que regrese.
Ya sabes para qué se miente.

Ni siquera en tu cielo Zen lograremos encontrarnos.»

(versión Manuel Ramos Chouza)

Árboles de invierno

Sylvia Plath